Don't Be A Frayed Shorts
Don't Be A Frayed Shorts
Don't Be A Frayed Shorts

Don't Be A Frayed Shorts

Denim shorts with frayed hem.